Vadybos profesionalų akademija 2020

III grupė

Tęstinė vadovavimo ir lyderystės kompetencijų vystymo programa

Marcus Buckingham – tyrėjas, verslo konsultantas, autorius – teigia, kad „žmonės nepalieka blogų kompanijų, jie palieka prastus vadovus.“ Ir iš tikrųjų, stiprus vadovas sugeba suburti, išlaikyti ir įgalinti stiprią komandą, kad atskleistų visą jos potencialą. Jis prisiima atsakomybę, tinkamai pasirenka žmones, efektyviai paskirsto resursus, tinkamai planuoja ir deleguoja, kontroliuoja, teikia grįžtamąjį, ugdo, motyvuoja ir įgalina savo komandą išskirtiniams pasiekimams. Be to, efektyviausi lyderiai – tai autentiškos asmenybės su tvirtu vertybiniu pagrindu bei moraliniais principais, padedančiais jiems priimti tinkamus sprendimus net sudėtingiausiose situacijose.

„Vadybos profesionalų akademija“ – tai tęstinė vadybos kompetencijų vystymo programa, apimanti svarbiausius elgesio modelius ir įgūdžius, būtinus kokybiškai žmonių vadybai. Programa tinkamiausia siekiantiems kelti vadovavimo žmonėms kompetencijas nepriklausomai nuo vadovo pozicijos lygmens – kuo didesnis tiesiogiai pavaldžių žmonių skaičius, už kuo didesnius tikslus vadovas atsakingas ir kuo stipresnė komanda, tuo šios kompetencijos tampa svarbesnės. Seminarų ciklas ypač vertingas ir pradedantiems ar dar tik ruošiamiems tapti vadovais, nes pradėti mokytis verta nuo svarbiausių dalykų. Programa paremta  „Leadership pipeline“ (Ram Charan, Steve Drotter, Jim Noel; 2001 m.) lyderių ugdymo modeliu, apimančiu svarbiausius vadovo įgūdžius, laiko skyrimo prioritetus ir kertines nuostatas, kuriomis verta vadovautis siekiant aukščiausio meistriškumo.

Programą sudaro 7 seminarai po 16 ak. val.  ir darbas tarp seminarų, žingsnis po žingsnio vystant vieną kompetenciją po kitos. Ši programa paremta ne tik daugiau nei 12 metų asmenine vadybos patirtimi, bet ir per 40 metų „HILL Management“ sukauptu know-how vadybos srityje , todėl galite būti tikri, kad kiekviena šios programos dalis paremta kasdiene praktika ir patikimais moksliniais tyrimais.

Darbo sesijų grafikas


2020 m. vasario 04 – 05 | Vilnius | 16 ak. val. / įvyko

Asmeninė lyderystė: kaip išlaikyti autentiškumą, profesionalumą ir vidinį balansą vadovaujant kitiems.

Sesija skirta dalyviams geriau suvokti savo, kaip vadovo, vaidmenį organizacijoje ir įtaką darbuotojų rezultatams – pagrindines atsakomybes, funkcijas ir prioritetus. Taip pat identifikuoti ir suvokti savo asmeninius siekius, kertines nuostatas ir vertybes, darbo principus bei suderinti juos su organizacijos vizija. Dalyviai įvertins savo asmeninį vidinį balansą tarp karjeros, šeimos, socialinių santykių ir asmeninio augimo ir pasidalins įžvalgomis, kaip jį pagerinti.

Tai patyriminė sesija, leidžianti dalyviams geriau suvokti save kaip vadovą, santykį su pavaldiniais ir organizacija, tikslų siekimo metodus. Toks suvokimas ir adekvatūs lūkesčiai sau bei kitiems leidžia priimti sprendimus greičiau ir kokybiškiau, taip pat patirti mažiau streso, jaustis ramiau ir užtikrinčiau vadybinės situacijose.

Temos:

Pagrindiniai vadovų iššūkiai ir uždaviniai šiandien | Ką reiškia “geras vadovas ir lyderis” – kaip išmatuoti vadybos kokybę ir didinti | Vadovo vaidmuo ir įtaka individualiems darbuotojų ir visos komandos rezultatams | Vadovo atsakomybės ir tikslų siekimo metodai (lyginant su specialisto) | Efektyviai vadybai būtinos kompetencijos ir įgūdžiai | Skirtingi vadovo vaidmenys – kaip tinkamai paskirstyti prioritetus | Autentiškumas vadyboje – asmeninė vertybių, nuostatų ir siekių sistema, kertiniai darbo principai | Vidinis balansas tarp darbo/karjeros, šeimos, socialinių santykių ir asmeninio augimo (pagal svarbos, skiriamo dėmesio, pasitenkinimo ir vykdymo//įgūdžių kriterijus) | Vadovavimo ir lyderystės stiliai (situacinis, transakcinis, transformacinis ir kiti) | Asmeninis etikos kodeksas | Pokyčių anatomija – kas nulemia tvarius asmeninius pokyčius ir kaip kokybiškai padėti keistis kitiems vadybos kontekste.


2020 m. kovo 03 – 04 | Vilnius | 16 ak. val. / įvyko

Tvari lyderystė organizacijoje: kaip praktiškai sukurti ir palaikyti bendra vizija, misija ir vertybėmis paremtą darbo kultūrą.

Viziją, misiją ir vertybes užrašyti paprasta. O padaryti taip, kad tai būtų kiekvieno sprendimo ir veiksmo siekiant bendrų tikslų pagrindas, dažnai vadovams yra didelis iššūkis. Būtent šiems gebėjimams stiprinti ir skirta antroji “Vadybos profesionalų akademijos” sesija. Be to, apie šiuos dalykus kalbame ne tik organizacijos kontekste – kiekviena komanda gali turėti savo siekius, tikslus ir etikos kodeksą. Tai vadovo įrankiai ir kompetencijos, leidžiančios lyderiauti ir siekti tikslų kartu su kitais kokybiškiau.

Tai praktinė sesija, kurios metu dalyviai grupėse išbandys bendros vizijos kūrimo, misijos identifikavimo ir formulavimo, vertybių suderinimo metodikas, kuriomis galės naudotis kasdien dirbdami su savo komandomis.

Temos:

Efektyviai lyderystei būtinos prielaidos | Vizijos, misijos ir bendrų vertybių paskirtis bet kurios komandos kontekste – kodėl apskritai tai reikalinga ir kokią vertę kuria organizacijai ir vadovui | Vizija, misija ir vertybėmis paremtas tikslų įgyvendinimo planavimas | Organizacijos, komandos ir asmeninė misija bei veiklos įprasminimas | Asmeninių ir komandos vertybių bei darbo principų suderinimas praktiškai | Komandos etikos kodeksas ir darbo bei sprendimų priėmimo principai | Pagrindinės prielaidos tinkamam darbuotojų įsitraukimui ir efektyvumui | Grįžtamasis ryšys vadovui.


2020 m. birželio 22 – 23 | Vilnius | 16 ak. val. / įvyko

Asmeninis vadovo ir komandos efektyvumas per kokybišką tikslų formulavimą, prioritetų nusistatymą (sau ir komandai), sprendimų priėmimą, delegavimą ir laiko planavimą.

Sesija skirta vadovų laiko planavimo ir sprendimų priėmimo įgūdžiams stiprinti. Planuodamas vadovas apie kiekvieną užduotį nuolat priima sprendimus – atlikti pačiam ar deleguoti; jei deleguoti, tai kam konkrečiai deleguoti; atlikti iškart, ar galima atidėti ir pan. Nuo vadovo gebėjimo priimti šiuos sprendimus priklauso ne tik paties vadovo, bet ir jo komandos darbo kokybė. Sesiją sudaro dvi dalys – pirmoji skirta asmeniniams vadovų planavimo įgūdžiams stiprinti, antrojoje dalyviai praktiškai išbando kompleksinių projektų planavimo su komanda algoritmą.

Tai išskirtinai praktinė darbo sesija – 80% – 90% laiko skiriama užduočių atlikimui individualiai ir grupėse bei aptarimui. Pagrindinis dėmesys skiriamas tinkamam tikslų suformulavimui, adekvačiam resursų, reikalingų tikslams pasiekti, įvertinimui ir planavimo įgūdžiams stiprinti.

Temos:

Tinkamas tikslų formulavimas kaip būtina prielaida kokybiškam planavimui | Resursų, reikalingų tikslams pasiekti, įvertinimas | Dalyviai atlieka vadovų laiko valdymo įgūdžių vertinimo užduotį | Praktinė situacijos analizė (30+ užduočių) – prioritetų nusistatymas (kurias užduotis atlikti greičiau, kurias atidėti), sprendimų priėmimas (kurias užduotis atlikti pačiam, kurias deleguoti); delegavimas tinkamiems asmenims (sprendimas, kam konkrečiai deleguoti užduotis ir kada) | Kompleksinių tikslų ir projektų įgyvendinimo planavimas komandoje, kai turi būti priimami bendri sprendimai pagal svarbą, skubumą, reikalingus resursus ir poveikį galutiniam rezultatui | Strateginio planavimo komandoje algoritmas.


2020 m. liepos mėn. 21 – 22 | Vilnius | 16 ak. val. / įvyko

Kokybiškas delegavimas ir grįžtamas ryšys – praktinė įgūdžių stiprinimo sesija.

Sesija skirta delegavimo ir grįžtamojo ryšio įgūdžiams stiprinti – dalyviai praktikuojasi delegavimo ir grįžtamojo ryšio pokalbius, kad įgytas žinias galėtų iškart pritaikyti kasdieniame darbe. Praktika šioje sesijoje sudaro maždaug 80% laiko. Dalyviai treniruojasi 3 pokalbių algoritmus:

  1. Delegavimo pokalbis.
  2. Neformalaus nuolatinio grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas.
  3. Formalus grįžtamojo ryšio pokalbis.

Temos:

Delegavimo ir grįžtamojo ryšio paskirtis | Delegavimo ir grįžtamojo ryšio (kokybiško ir nekokybiško) poveikis komandos darbo efektyvumui, rezultatams, ir komandos emocinei atmosferai | Vidiniai (vadovo nuostatos, delegavimo įgūdžiai ir pan.) ir išoriniai (darbuotojų kompetencija, resursai ir pan.) efektyvaus delegavimo apribojimai bei kaip su jais susitvarkyti | Sprendimų, KĄ deleguoti ir KAM deleguoti, kriterijai | Efektyvaus delegavimo algoritmas ir praktika | Dažniausi vadovų iššūkiai, susiję su grįžtamojo ryšio teikimu (emocinis pokalbio fonas, adekvatus priėmimas, išvados ir kt.) Neformalaus nuolatinio grįžtamojo ryšio (tiek teigiamo, tiek korekcinio) teikimo algoritmas ir praktika | Formalaus grįžtamojo ryšio teikimo algoritmas – pasiruošimas ir praktika.


2020 m. rugsėjo 21 – 22 | Vilnius | 16 ak. val. / įvyko

Efektyvus darbuotojų ugdymas: kaip kurti kokybiškus ir tvarius pokyčius darbuotojų elgesyje ir sprendimų priėmime.

Ugdymo paskirtis yra sukurti kokybiškus ir tvarius pokyčius žmonių elgesyje, leidžiančius kokybiškiaus siekti norimų tiklsų. Daugelis vadovų yra susidūrę su situacija, kai po ugdymo vieni žmonės keičiasi, o kiti – ne. Sesija skirta praplėsti dalyvių suvokimą apie ugdymą ir padėti vadovams efektyviau nustatyti darbuotojų ugdymo poreikį, parinkti tinkamiausius ugdymo metodus bei išmatuoti ugdymo efektyvumą, taip pat sustiprinti ugdomojo pokalbio įgūdžius.

Sesiją sudaro dvi dalys – pirmoji skirta kokybiškų ugdymo sprendimų priėmimui, efektyviam naujų darbuotojų įvedimui bei esamų darbuotojų mokymui; antroji – praktiškai išbandyti dvi ugdomojo pokalbio (koučingo) metodikas.

Temos:

5 vidiniai elgesį nulemiantys kriterijai (žinios, įgūdžiai, požiūris, asmenybės bruožai, vidinė motyvacija) | 3 išoriniai veiksniai, lemiantys žmonių elgesį darbe | Objektyvus darbuotojų ugdymo poreikio nustatymas, remiantis stebėjimu, kompetencijų vertinimu, veiklos rodikliais ir kitais metodais | Darbuotojų ugdymo metodai (mokymas, mentorystė, konsultavimas, koučingas ir kiti) ir jų veiksmingumas skirtingose situacijose | Efektyviam ugdymui būtinos prielaidos | 8 klausimai, į kuriuos vadovui verta atsakyti prieš investuojant į darbuotojų ugdymą | Ugdymo plano sudarymas ir tinkamiausių ugdymo priemonių parinkimas | Ugdymo efektyvumo matavimas | Efektyvus naujo darbuotojo įvedimo į poziciją procesas | Bazinė ugdomojo pokalbio struktūra | Koučingo metodo GROW taikymas vadyboje | Į sprendimus orientuoto koučingo pokalbio struktūra.


2020 m. spalio 20 – 21 | Vilnius | 16 ak. val. / įvyko

Komandos darbo efektyvumo užtikrinimas: efektyvūs procesai, žmonių pasirinkimas, funkcijų paskirstymas, tinkama rodiklių sistema ir kontrolė.

Sesija skirta padėti vadovams optimizuoti komandoje vykstančius procesus, tinkamai paskirstyti funkcijas bei resursus tinkamiems žmonėms ir nustatyti optimalius efektyvios veiklos rodiklius optimaliam komandos darbui užtikrinti.

Kaip užtikrinti optimalų veiksmų skaičių procese ir eliminuoti nebūtinus žingsnius? Kaip efektyviai pasirinkti tinkamiausius žmones į savo komandą? Kaip užtikrinti kad darbuotojų kompetencijos būtų panaudojamos maksimaliai ir darbuotojai turėtų galimybę augti atlikdami užduotis (išvengti situacijų, kai aukštos kvalifikacijos darbuotojui, kuriam mokamas aukštas atlygis skiriamos žemos kvalifikacijos reikalaujančios užduotys)? Kaip sukurti kokybišką ir aiškią rodiklių / kontrolės sistemą, kad pati kontrolė sunaudotų kuo mažiau resursų (pavyzdžiui, žmonių laiko) ir užtikrintų vadovui visą būtiną informaciją, reikalingą sprendimams priimti?

Sesija skirta praktikai (80% – 90%) – jos metu dalyviai spręs ir analizuos verslo situacijas, diskutuos ir dalinsis įžvalgomis.

Tinkamas komandos strateginių, ilgalaikių ir operatyvinių tikslų formulavimas bei komunikavimas | Organizacijoje ar komandoje vykstančių procesų identifikavimo ir efektyvinimo principai ir metodai | Procesų efektyvumo ir kokybės matavimo rodiklių nustatymas | Veiksmų ir rezultatų rodikliai | Efektyvus funkcijų ir užduočių paskirstymas pozicijoms (pagal užduočių pobūdį, joms atlikti reikalingus žmonių įgūdžius, pagal tam tikrų kompetencijų rinkinius ir kt.) | 4 sprendimų priėmimo tipai | Skirtingų pozicijų efektyvios veiklos rodiklių nustatymas, stebėjimas ir sprendimų priėmimas | Pozicijos profilio ir kompetencijų modelio sudarymo principai (pozicijos tikslai, atsakomybės, užduotys, veiklos rodikliai, reikalingos kompetencijos, atskaitomybė, sprendimų priėmimo ribos ir kt.) | Tinkamiausių žmonių komandai ir organizacijai pasirinkimas – pagrindiniai principai ir praktinės įžvalgos. 


Konkrečią datą paskelbsime iškart pasibaigus karantino apribojimams | Vilnius | 16 ak. val.
Šiuo metu užpildydami registracijos formą galite rezervuoti sau vietą, o registraciją patvirtinsite įsitikinę, kad paskelbta data jums tinkama.

Darbuotojų motyvacija nuo A iki Z: kaip motyvuoti žmones, kad pritrauktumėte, išlaikytumėte ir įgalintumėte didžiausius talentus?

Sesija skirta vadovams geriau suvokti  tiek vidinius žmonių elgesio motyvus, tiek išorinių veiksnių įtaką motyvacijai. Taip pat padėti sukurti ir palaikyti tokią darbo aplinką, kurioje žmonės įsitraukia į komandos veiklą, su entuziazmu ir energija siekia bendrų tikslų. Sesijos metu dalyviai sužinos, kodėl neteisinga atlygio sistemą vadinti “motyvacine sistema” ir kad atlygio sistema “nemotyvuoja”; prisimins, kas iš tikrųjų svarbu norint pamatyti ugnelę žmonių akyse, kurios dauguma taip ieško vertindami kandidatus darbo pokalbiuose; analizuos skirtingas atlygio sistemas – suvoks jų paskirtį, skirtumus ir galės priimti atitinkamus sprendimus savo komandose; pasisems praktinių įžvalgų iš mažiausiai 4 motyvacijos teorijų ir realių situacijų analizės.

Mitai, susiję su motyvacija | Motyvuojantys ir demotyvuojantys faktoriai | Išorinė ir vidinė motyvacija – pagrindinių motyvacijos teorijų praktinis pritaikymas sprendimams tiek kuriant atlygio sistemą organizacijos mastu, tiek kasdieniam vadovo darbui | Finansinio atlygio sistema – sudarymo principai, didžiausi iššūkiai ir kaip ją susieti su bendra organizacijos ar komandos strategija ir tikslais | Tiesioginio vadovo įtaka darbuotojų motyvacijai – kokie vadovo įgūdžiai ir veiksmai turi didžiausią poveikį | Organizacijos tradicijų ir darbo principų įtaka darbuotojų motyvacijai | Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje | Skirtingos kartos – ar gali tos pačios taisyklės būti tinkamos visiems?


Kainodara:

Dalyvavimas viename bet kuriame iš aukščiau išvardintų 16 ak. val. seminarų – 340 Eur + PVM.

Įskaičiuota: darbo knyga, visos mokymuisi reikalingos priemonės, pietūs, kava ir užkandžiai kiekvieną mokymų dieną.

3% nuolaida taikoma iš vienos įmonės dalyvaujant dviese; 6% nuolaida taikoma registruojant 3, 10% nuolaida taikoma registruojant 4 ir daugiau dalyvių (arba vienam dalyviui dalyvaujant atitinkamame skaičiuje seminarų).

Ką daryti, jei užsiregistravus į keletą seminarų neturiu galimybės sudalyvauti viename ar daugiau seminarų?

Jei netikėtai negalite dalyvauti seminare į kurį užsiregistravote, galimi keli variantai:

  1. Galite dalyvauti atitinkamame seminare kitų metų “Vadybos profesionalų akademijoje”, jei renkama atvira grupė.
  2. Galite dalyvauti bet kuriame kitame analogiškos trukmės ir kainos VšĮ “Lyderystės ir verslo akademija” organizuojamame seminare.
  3. Galite deleguoti kitą žmogų dalyvauti vietoje jūsų.

Šios sąlygos galioja tik iš anksto į keletą seminarų užsiregistravusiems dalyviams ir pasinaudojusiems nuolaida. Registruojantis į pavienius seminarus galioje šios taisyklės.

 

Norėdami užsiregistruoti užpildykite registracijos formą žemiau. Dėl papildomos informacijos ar galimybės adaptuoti ir įgyvendinti vidinę vadovų ugdymo programą tik jūsų kompanijos darbuotojams, susisiekite su Aušra Zabielaite (ausra@hill-management.eu | +370 615 87686)

 

Programos autorius ir lektorius

Tomas yra “Lyderystės ir verslo akademijos”, kuri specializuojasi vadovų ugdymo ir kompetencijų vadybos srityse, įkūrėjas ir lektorius. Taip vadovauja UAB „HILL International Baltic“, kuri Baltijos šalyse atstovauja vieną iš pirmųjų personalo konsultacinių kompanijų Europoje „HILL International“, dar 1976 m. įkurtą Vienoje ir šiuo metu sėkmingai veikiančią visame pasaulyje. HILL International jau daugybę metų dirba kompetencijų vertinimo, personalo vadybos ir organizacijų vystymo srityse. Tomas baigė ICF (International Coach Federation) patvirtintą „Baltijos koučingo centro“ programą “Leader as Coach“ ir NLPTM trenerio kursą JAV (The Society of NLP™ Licensed Master, Practitioner and provisional Trainer of Neuro-Linguistic Programming ®), taip pat sertifikuotas HILL Management vadybos konsultantas ir turi daugiau, nei 5000 valandų ugdymo sesijų ir mokymų vedimo patirties.