PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas – VšĮ „Lyderystės ir verslo akademija“, juridinio asmens kodas 302306073, registracijos adresas Savanorių 45 – 29, Kretinga (toliau – LVA arba Įstaiga arba Mes).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi LVA paslaugomis arba lankosi interneto svetainėse www.lyderystesakademija.lt, www.hrvaluation.eu, lt.hrvaluation.eu.

Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tvarkome juos laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto (Jūsų) teisių įgyvendinimo principus.

Naudodamiesi LVA paslaugomis, pateikdami savo duomenis, pildydami užklausos formą, tęsdami naršymą svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti LVA paslaugomis ir nenaršyti svetainėse www.lyderystesakademija.lt, www.hrvaluation.eu, lt.hrvaluation.eu.

Principai, kuriais vadovaujasi įstaiga tvarkydama asmens duomenis

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kai užsakote ir (ar) naudojatės paslaugomis, lankotės ar registruojatės svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis LVA įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Įstaiga siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Iš kur Mes gauname asmens duomenis?

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), kai juos pateikiate registruodamiesi į mokymus, svetainėje užpildote užklausos formą arba kitu būdu kreipiatės į mus.

Duomenys gali būti gaunami iš viešai prieinamų šaltinių arba iš Jūsų socialiniuose tinkluose, pvz. LinkedIn, viešai skelbiamos informacijos.

Duomenis gali būti generuojami, kai naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas ar apsilankote interneto svetainėse.

Kai Mūsų klientai – organizacijos – užsako paslaugą savo darbuotojui (Jums) duomenys pirmiausia gali būti gaunami iš Jūsų darbdavio.

Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Kokiais tikslais tvarkomi Asmens duomenys?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • mokymų organizavimas;
 • individualus ugdymas;
 • konsultavimas;
 • grįžtamojo ryšio tyrimai;
 • svetainės lankymo statistika;
 • rinkodara;
 • kitų Įstaigos teikiamų paslaugų tikslais.

Aukščiau nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenis tvarkome duomenų subjekto (Jūsų) sutikimo pagrindu. Dėl sutikimo atšaukimo galite kreiptis į Bendrovę žemiau nurodytais kontaktais.

Kokius duomenis tvarkome?

 • Vardas ir pavardė;
 • darbovietė
 • telefono numeris;
 • el. pašto adresas.

Jeigu Jūs pats pateiksite daugiau papildomos informacijos, įskaitant ir specialiųjų kategorijų, LVA supranta tai kaip aiškiai išreikštą asmens sutikimą tvarkyti jo pateiktus duomenis.

Kokius duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais?

Rinkodaros tikslais tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Kaip atsisakyti tiesioginės rinkodaros?

Atsisakyti LVA produktų tiesioginės rinkodaros  galite spustelėję atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške arba susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Kam perduodami Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis Mes saugome konfidencialiai ir tretiesiems asmenims neperduodame, išskyrus:

 • ginčo atveju Jūsų duomenis galime perduoti teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims;
 • Jūsų duomenis galime perduoti pasitelktiems duomenų tvarkytojams;
 • Jūsų duomenis galime perduoti valstybės institucijoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Profiliavimas

Siekdami kuo geriau įvertinti Jūsų kompetencijas, profesines savybes, įgūdžius, jų atitikimą konkrečiai pozicijai, Mes naudojame personalo kompetencijų vertinimo metodikas. Metodikas sudaro klausimynai, testai, įvairios praktinės užduotys, interviu, kuriuos apibendrinus automatiniu būdu arba vertinant konsultantui gaunama išsami informacija, rezultatas apie kandidatų, darbuotojų, vadovų kompetencijas.

Jūs turite teisę susipažinti su gautu rezultatu, pateikti savo nuomonę bei pareikalauti, kad LVA peržiūrėtų tą metodikų dalį, kuri buvo pagrįsta automatiniu duomenų tvarkymu.

Personalo kompetencijų vertinimo metodikos dalis, kuri grindžiama automatiniu gautų duomenų apibendrinimu ir konkretaus rezultato pateikimu yra nuolat testuojama užtikrinant gauto rezultato teisingumą, efektyvumą ir objektyvumą. Jums paprašius Mes paaiškinsime logiką, kuria grindžiamas apibendrinimų rezultatas, gaunamas automatiniu būdu.

Kaip atšaukti duotą sutikimą dėl profiliavimo?

Atšaukti sutikimą dėl profiliavimo  galite savo susisiekę su mumis žemiau nurodytais kontaktais.

Kadangi automatinis duomenų apibendrinimas ir konkretaus rezultato pateikimas tokio apibendrinimo pagrindu yra neatskiriama LVA naudojamų metodikų dalis ir tiesiogiai susiję su teikiama paslauga, Jums atšaukus sutikimą dėl profiliavimo, LVA paslauga, kurią užsakėte ar kurią Jums užsakė Jūsų organizacija, gali būti nesuteikta.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo jų tvarkymo pradžios.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi gavus Jūsų sutikimą, tvarkomi 10 metų nuo sutikimo gavimo.

Suėjus sutikimo terminui ar Jums atšaukus sutikimą dėl duomenų tvarkymo, saugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas bei Jūsų asmens duomenys tokia apimtimi, kiek tai yra susiję su suteikta paslauga (jos teikimo įrodymu ir pan.), 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius LVA reikalavimus.

Duomenų tvarkytojai, kuriuos pasitelkiame

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys mums buhalterinės apskaitos, svetainės talpinimo, naujienlaiškių siuntimo, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kompetencijų vertinimo, teisines paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įstaigos nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Jūsų kaip Duomenų subjekto teisės

Jūs turite šias teises:

 1. teisę žinoti (būti informuotiems) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taikomas technines ir organizacines priemones duomenų saugumui užtikrinti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
 3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų;
 4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 5. teisę reikalauti, kad pateikti asmens duomenys būtų sunaikinti;
 6. teisę reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 7. teisę reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma;
 8. teisę susipažinti su esminėmis susitarimo tarp bendrų duomenų valdytojų nuostatomis;
 9. naudotis savo teisėmis kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu;
 10. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
 11. kitas teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

Pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinę savo asmens tapatybę, Jūs turite teisę asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo.

Gavę Jūsų prašymą, atsakymą Jums pateiksime ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: + 370 699 48746 ar el. paštu tomas@lyderystesakademija.lt.

Duomenų saugumo užtikrinimas

LVA įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi svetainėse, naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie Mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad LVA gali kreiptis į Jus ir teikti su Įstaigos paslaugomis susijusią informaciją.

Privatumo politika nėra laikoma LVA susitarimu su Jumis dėl asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika LVA informuoja Jus apie asmens duomenų tvarkymo principus Įstaigoje, todėl HILL gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje. Paskutinį kartą atnaujinta 2021-12-31.